برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

در روز چهارشنبه مورخ 99/8/28 راس ساعت 17 در محل دفتر دبیرستان اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان برگزار گردید.

گزارش تصویری