بازدید علمی دانش آموزان از آموزشگاه فنی و حرفه ای رشت

دبیرستان هوشمند فرهنگ دوره دوم