آزمون آنلاین

اولین مرحله آزمون آنلاین میان ترم از روز شنبه 99/7/22

اولین مرحله آزمون آنلاین میان ترم از روز شنبه 99/7/22 برای کلیه پایه های تحصیلی برگزار خواهد شد.