برگزاری سومین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان

یکشنبه مورخ 98/9/17 ساعت 17

این جلسه در روز یکشنبه مورخ 98/9/17 راس ساعت 17 در دفتر دبیرستان با حضور کلیه اعضای انجمن برگزار می گردید. 

گزارش تصویری